Er zijn in deze wereld niet zoveel dingen die onvoorwaardelijk zijn. Alles in ons systeem gebaseerd op kosten en baten. “Voor wat hoort wat”, “De ene dienst is de andere waard”, allemaal gezegden die laten zien hoe gewend we zijn dat alles in dit leven voorwaardelijk is. Je moet betalen voor het eten wat je eet; Als je wilt dat iemand je vriend wordt, moet je aardig voor ze zijn; Als je ergens naar toe wilt, moet je in beweging komen. Wat is er nou onvoorwaardelijk in onze wereld?

Oorzaak & Gevolg

Die voorwaardelijkheid is er al vanaf het begin van deze wereld. Je zou kunnen zeggen dat het eerste wat God heeft gedaan, was om oorzaak en gevolg te scheppen en te demonstreren. “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” (Gen 1:3). God laat in Genesis 1 telkens weer zien: Als ik spreek (oorzaak), dan gebeurt het ook (gevolg). Nu weten we dat onze woorden kracht hebben, net als die van God, maar dit gaat nog dieper dan alleen de kracht van woorden. Dit laat aan iedereen zien dat als we iets doen, er gevolgen aan vast zitten.

Op dat moment is er een wereld vol voorwaarden geboren, want alles wat we doen heeft gevolgen. En omdat de tijd altijd alleen maar vooruit gaat en we niet terug kunnen, is er altijd een oorzaak die eerst komt, en dan het gevolg. Eerst een voorwaarde en dan het resultaat. De eerste instructie voor de mens was ook oorzaak en gevolg. “maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Gen 2:17). En omdat ze zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden, moeten we allemaal nog steeds de gevolgen dragen.

Goede gevolgen

Onvoorwaardelijk oorzaak gevolg tijd klok god onwankelbaar

Zoals iedere christen weet, zijn er ook een heleboel goede gevolgen die er voor ons klaarstaan. Jezus heeft Zijn werk hier op aarde aan het kruis volbracht (Joh 19:30). Hij heeft gezorgd voor genezing (1 Pet 2:24), Hij heeft ons rechtvaardig gemaakt (2 Cor 5:21), ons helemaal nieuw gemaakt (2 Cor 5:17), gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef 1:3)!

Natuurlijk was dit de meest uitzonderlijke oorzaak-gevolg combinatie in de geschiedenis van de mensheid. Hij kreeg al de gevolgen (pijn, eenzaamheid, armoede, angst, dood) van onze oorzaken (zonde, fouten) en wij de gevolgen (rechtvaardigheid, gezondheid, voorspoed) van zijn oorzaken (goede werken, gehoorzaamheid). In theologische termen noemen ze het ook wel de grote uitruil (the great exchange). We hebben geruild van oorzaken en gevolgen met Jezus.

Onvoorwaardelijk

Maar zijn er dan geen dingen die niet voorwaardelijk zijn? Is er dan niks anders dan oorzaak en gevolg? Nou in wat we doen zit er misschien altijd een voorwaardelijkheid, maar in wie we zijn niet. God heeft over zichzelf gezegd dat Hij nooit verandert en altijd dezelfde blijft (Heb 13:8). Zijn identiteit staat dus vast! Dat staat buiten alle oorzaak en gevolg, al het doen en laten. Hij is en blijft wie Hij is. Wie Hij is, staat onwankelbaar, onvoorwaardelijk vast, in alle eeuwigheid.

God heeft bijvoorbeeld onvoorwaardelijk lief. Hij zegt dat Hij eeuwig (dus al voordat er tijd was!), liefheeft (Jer 31:3). Hij zegt zelfs dat Hij liefde is (1 Joh 4:8). Zijn liefde voor ons is dus onvoorwaardelijk! Er is niks of niemand die ons kan scheiden van Zijn liefde, zoals de Bijbel zegt:
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Rom 8:38-39)!

Onwankelbaar

Onvoorwaardelijk oorzaak gevolg berg man god onwankelbaar

En God is nog veel meer dan alleen onvoorwaardelijk liefdevol. Hij is goed (Ps 107:1), trouw (2 Tim 2:17), rechtvaardig (Deut 32:4), genadig (Ps 145:8), barmhartig, (Ps 145:8), almachtig (Op 1:8), vol compassie (jes 49:10). En omdat Hij altijd zal zijn wie Hij is, doet Hij ook altijd wie Hij is. Je kunt op Hem bouwen! Hij is te vertrouwen, Hij is wie Hij is (Ex 3:14), en Hij zal ook altijd blijven wie Hij is. Er is niemand zo stabiel en voorspelbaar in wie Hij is, als God!

Als we daarom vertrouwen op Hem, ons geloof zetten op wie Hij is, komen we nooit bedrogen uit!

Als God is wie Hij zegt dat Hij is, is Hij onvoorwaardelijk te vertrouwen!